Pedagog

b_150_100_16777215_00_images_strona_image001.jpg 

Praca pedagoga szkolnego realizowana jest w zakresie następujących zadań:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i pozadydaktycznych uczniów (rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, prowadzenie lekcji wychowawczych, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną)
  • profilaktyka wychowawcza; spotkania z policjantem dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich i młodocianych
  • pomoc socjalno-bytowa uczniom; współpraca z OPS na terenie powiatu, wnioskowanie o stypendia socjalne, naukowe oraz zapomogi losowe
  • wychowanie prozdrowotne; realizacja programów edukacji prozdrowotnej
  • preorientacja zawodowa, wybór dalszego kierunku kształcenia; organizowanie spotkań dla uczniów klas maturalnych z pracownikiem Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy, rozmowy indywidualne z uczniami.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 830-1400

Czwartek 830-1400